Svarīgi jaunumi noteikumos par komandējumiem

Pieņemts

No 2004.gada 7.decembra ir spēkā grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.219 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi. Izmaiņas ir veiktas ne tikai attiecībā uz izmaksājamajām dienas naudas normām un kompensējamajiem izdevumiem, bet arī attiecībā uz komandējuma definīciju. Par svarīgākajiem grozījumiem lasiet šajā rakstā.

UIN atvieglojumi un gaidāmās izmaiņas

Problēma

Jau ilgu laiku Finanšu Ministrijas (FM) darba grupa ir strādājusi pie šobrīd spēkā esošo Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumu izvērtēšanas, lai rastu līdzsvaru starp atvieglojumu apmēru un UIN likmes samazinājumu. Šajā rakstā piedāvājam saviem abonentiem kopsavilkumu ar informāciju par pamatnostādnēm UIN sistēmas attīstībā un šobrīd pieejamiem UIN atvieglojumiem. Nākamajās īsziņās turpināsim ar FM darba grupas priekšlikumiem UIN likuma izmaiņām attiecībā uz nodokļa atvieglojumiem un Ministru Kabineta (MK) pieņemto lēmumu par grozījumiem, kas nepieciešami UIN likumā.

PVN preču pārstrādes pakalpojumiem

Problēma

PVN likums nosaka, ka ar kustamo lietu (īpašumu) saistītiem pakalpojumiem, t. sk. pārstrādes pakalpojumiem, piemērojamo nodokļa likmi nosaka, vadoties pēc pakalpojuma faktiskās sniegšanas vietas, t.i. vietas, kur tiek izpildītas pārstrādes darbības ar konkrēto kustamo mantu. Minētajam noteikumam ir vairāki izņēmumi, piemēram, atšķirīgu nodokļa likmju piemērošana atkarībā no pakalpojuma saņēmēja statusa.

Likuma normas attiecībā uz šo pakalpojumu veidu pēc Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai ir mainītas un kļuvušas komplicētākas. Šajā rakstā esam izvērtējuši, kā atšķirīgās situācijās Latvijas PVN maksātājam pēc 2004. gada 1. maija būtu jāpiemēro nodoklis pārstrādes pakalpojumiem.

Zināmas sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes 2005. gadam

Pieņemts

Ministru kabinets ir apstiprinājis valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmju apmēru 2005. gadam. Šajā rakstā atradīsiet sīkāku informāciju par jaunajām likmēm dažādām sociāli apdrošināto personu kategorijām.

UIN atvieglojumi un gaidāmās izmaiņas (turpinājums)

Problēma

Iepriekšējās īsziņās informējām par pamatnostādnēm UIN sistēmas attīstībā un šobrīd pieejamajiem UIN atvieglojumiem. Šajās īsziņās turpināsim ar FM darba grupas priekšlikumiem UIN likuma izmaiņām attiecībā uz nodokļa atvieglojumiem un Ministru Kabineta (MK) pieņemto lēmumu par grozījumiem, kas nepieciešami UIN likumā.

Plānotās izmaiņas likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli

Projekts

2004. gada 7. decembrī Ministru kabinetā tika izskatīts likumprojekts grozījumiem likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Liela daļa grozījumu ir saistīta ES likumdošanas principu ieviešanu Latvijas nodokļu likumdošanā. Izlasot šo rakstu, uzzināsiet par svarīgākajiem plānotajiem grozījumiem, kuri attieksies uz darba devējiem un fiziskām personām.

Vai procentu maksājumi ietekmē nodokļus?

Problēma

Jūsu uzņēmuma darbības plāns un budžets 2005. gadam jau ir apstiprināts. Tas ir tik pat izaicinošs, kā citus gadus (mazāk optimistiski kolēģi varbūt saka nereāls; optimisti berzē rokas gan jau tiksim galā, un gada beigās būs labas prēmijas!). Prātā Ziemassvētki, bet vai esat domājuši un paredzējuši savā budžetā, no kādiem līdzekļiem finansēt grandiozos nākamā gada plānus un ņēmuši vērā, kā izvēlētais finansēšanas veids varētu ietekmēt jūsu uzņēmuma nodokļu izmaksas un attiecīgi gada peļņu? Vairāk par to lasiet šodienas rakstā.

Ceļa izdevumu kompensācija darbiniekam ar nodokli apliekams ienākums?

Problēma

Lielās nodokļu maksātāju pārvaldes sagatavotajā vēstuļu anotācijā par oktobri cita starpā tika skaidrota nodokļu piemērošana darba devēja kompensētajiem ceļa izdevumiem, kuri darbiniekam ārvalstniekam radušies gadījumā, kad tas brauc uz Latviju, lai savam darba devējam atskaitītos par paveikto darbu. Mūsuprāt, VID sagatavotajai atbildei ir ļoti šaurs skatījums uz šo jautājumu. Šajā rakstā piedāvājam savu viedokli par nodokļu piemērošanu ceļa izdevumu kompensācijai darbiniekiem nerezidentiem, kā arī nerezidentu algotā darba ienākumam.

Faktorings kas tas ir?

Problēma

2004. gada 23. Novembra Īsziņās mēs norādījām uz VID metodiskajos norādījumos izteikto viedokli par parādu cesijas nodokļu sekām. Mums ir atšķirīgs viedoklis par šo jautājumu, ar kuru piedāvājam iepazīties saviem abonentiem.

Informācijas sniegšana par PVN piemērošanu ES struktūrfondu līdzfinansētajiem projektiem

Pieņemts

17.augusta īsziņās informējām par nodokļu piemērošanu ES struktūrfondu līdzfinansētajiem projektiem, t.sk. priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību un neatskaitāmā priekšnodokļa iekļaušanu uz projektu attiecināmās izmaksās. Ministru kabinets ir izstrādājis noteikumu projektu Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par PVN piemērošanu ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par PVN iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās, kas noteiks procedūru, kādā uzņēmumiem jāiesniedz informācija par finansētā projekta ietvaros iegādāto preču un saņemto pakalpojumu paredzēto izmantojumu un VID jāsniedz atzinums par priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām. Plašāks raksts pieejams mūsu abonentiem.

Vairāk par plānotajiem grozījumiem likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli

Projekts

Š.g. 23.septembrī Ministru kabineta ārkārtas sēdē vēlreiz tika skatīti plānotie grozījumi likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli. Par svarīgākajiem plānotajiem grozījumiem mēs jau rakstījām 2004. gada 29. jūnija Īsziņās. Šoreiz rakstā atradīsiet papildu informāciju par gaidāmajām izmaiņām nodokļa piemērošanas kārtībā procentu un autoratlīdzību maksājumiem ES dalībvalstu sabiedrībām, apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, procentu maksājumiem kredītiestādēm, par nodokļu atlaidi ziedotājiem u.c.

PVN piemērošana izglītības pakalpojumiem

Problēma

Piedalīšanās mācību semināros un kursos un to organizēšana, konsultāciju sniegšana un saņemšana ir daudzu Latvijas uzņēmumu ikdiena. Šajā rakstā piedāvājam savu viedokli par to, kā noteikt, vai pakalpojums ir izglītības vai konsultācijas pakalpojums.

Grozījumi MK noteikumos par DRN aprēķināšanu

Pieņemts

2004. gada 27. novembrī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.555 Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība. Tajos precizētas nerezidentu DRN saistības par Latvijā ievesto preču iepakojumu un to nodošanu Latvijas darījumu partneriem, iepakojumu sertifikātu izsniegšanas kārtību, DRN par iepakojumu atmaksas kārtību, ja preces izvestas no Latvijas, un citiem svarīgiem jautājumiem.

Vai un kurā valstī maksāt sociālās iemaksas?

Problēma

Globalizācija ir ietekmējusi arī Latviju arvien lielāks skaits Latvijas uzņēmumu slēdz darba līgumus ar ārvalstniekiem, kuri veic savus darba pienākumus ārvalstīs. Šoreiz mūsu rakstā – par Latvijas darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas saistībām gadījumos, kad tas nodarbina Eiropas Savienības pilsoni, piemēram, lietuvieti citas Eiropas Savienības valsts, piemēram, Lietuvas, teritorijā. Vai Latvijas darba devējam ir jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas par šādu darba ņēmēju?

Par drošības naudas aprēķinu

Pieņemts

Importētāji zina, ka par importētajām precēm tiek aprēķināta drošības nauda, ja deklarētā preču muitas vērtība ir zemāka par muitas iestāžu rīcībā esošo informāciju jeb tā saukto vidējo cenu. Drošības nauda ir muitas maksājumi (muitas nodoklis, akcīzes nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis), kuri tiek aprēķināti no starpības starp importētāja deklarēto preču vērtību un vidējām cenām. Tomēr tas nav vienīgais gadījums, kad būtu iekasējama drošības nauda. Sīkāka informācija mūsu rakstā.

PVN likuma grozījumi

Pieņemts

2004. g. 14. septembra un 19. oktobra īsziņās jau rakstījām par plānotajiem grozījumiem PVN likumā, kas ir stājušies spēkā ar 2005. gada 1. janvāri. Šodienas raksta mērķis ir norādīt uz tām likumā veiktajām izmaiņām:

1) kuru mērķis ir bijis saskaņot Latvijas PVN likuma normas ar ES PVN likumdošanu (diemžēl nav ņemts vērā, ka izpratne par 6 direktīvā ierakstītajām normām ir mainījusies gadu laikā un daudzas no ES valstīm tās netulko tādā veidā kā patreiz Latvija);

2) atbrīvot ārvalstu uzņēmumus no nevajadzīgas PVN reģistrācijas Latvijā;

3) paplašināt pašaplikšanos par darījumiem, par kuriem tiek atbrīvoti no reģistrācijas ārvalstu uzņēmumi;

4) atvieglot/diferencēt soda naudas piemērošanas režīmu.

Galvenā biroja/filiāles izdevumi

Problēma

Somijas Augstākā tiesa nesen publicēja precedentu, kuram, mūsuprāt, būs tālejoša ietekme uz PVN piemērošanu galvenā biroja/filiāles darījumiem, it sevišķi finanšu pakalpojumu sektorā. Lai gan šī interpretācija attiecas tikai uz Somiju, līdzīga nostāja ir pieņemta arī Zviedrijā. Turklāt, šis scenārijs gaida spriedumu Eiropas Justīcijas Tiesā (EJT), kura iznākums noteiks finanšu pakalpojumu sektora turpmākās darbības apstākļus visā Eiropā.

Nekustamā īpašuma nodokļa atskaites

Problēma

2005. gadā, salīdzinot ar 2004. gadu, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likumdošana nav mainījusies. Tomēr tā kā tuvojas 1. februāris datums, kad ir iesniedzami NĪN pārskati un deklarācijas, vēlamies informēt nodokļu maksātājus par sekojošo:

  • kurām personām atskaites ir jāiesniedz;
  • atskaišu iesniegšanas termiņi;
  • maksājumu veikšanas termiņi;
  • citi pienākumi kā NĪN maksātājiem.

Likumdošanas izmaiņas, kas jāņem vērā aizpildot paziņojumu par algas nodokli

Pieņemts

Gadam beidzoties, darba devējam ir jāsagatavo paziņojumi par darba attiecību pastāvēšanas periodā darbiniekiem samaksāto algas nodokli. Vēlākais 1.februārī šis paziņojums iesniedzams Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei (VID), kā arī viens eksemplārs izsniedzams darbiniekiem.

Šīsdienas rakstā īsumā par to, kā pareizi aizpildīt paziņojumu par algas nodokli, ievērojot nodokļu likumdošanā notikušās izmaiņas 2004. gadā.

PVN likuma grozījumi

Pieņemts

Pagājušajā reizē īsziņās mēs apskatījām grozījumus PVN likumā, attiecībā uz izmaiņām terminu definīcijās, PVN piemērošanu preču ievešanai pārstrādei, ārvalstu uzņēmumu atbrīvošanu no reģistrācijas PVN reģistrā un jaunām soda sankcijām. Šodien pievērsīsim uzmanību izmaiņām attiecībā uz darījuma brīdi, nodokļa rēķina rekvizītiem, kā arī darījuma ekonomisko vērtību.

27.03.2007 Atvērts 4’000’000. dokuments NAIS WWW versijas datu bāzē

LR Veselības Ministrijas darbinieks 9. martā atvēra Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumus nr. 680 – „Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm un medicīnas precēm, to komplektējošām daļām, rezerves daļām un piederumiem, kuru piegādēm piemēro pievienotās vērtības nodokļa piecu procentu likmi”, kas arī bija 4’000’000. atvērtais dokuments.

Pagājušā gada 21. janvārī tika atvērts 3’000’000. dokuments, kuru atvēra firmas „Ernst & Young Baltic” pārstāvis. Līdz ar to var teikt, ka pēdējā gada laikā NAIS WWW versijā tiek atvēri aptuveni 1’000’000 dokumentu. NAIS WWW versija darbojas kopš 1998. gada.

NAIS (Normatīvo aktu informācijas sistēma) ir Latvijas Republikas normatīvo aktu, tās teritorijā spēkā esošu starptautisko normatīvo aktu un Rīgas Domes tiesību aktu datorizēta sistēma, kas piedāvā normatīvo aktu aktuālās redakcijas, normatīvo aktu vēsturi, kā arī dokumentu tekstus pirms grozījumu veikšanas. Uz doto brīdi NAIS datu bāzē tiek glabāti vairāk kā 70 tūkstoši dokumentu.

Šobrīd NAIS lieto gandrīz 2000 abonentu – LR Saeima, LR Ministru Kabinets, LR ministrijas un to pakļautības iestādes, ārvalstu vēstniecības un konsulāti, pašvaldības un to uzņēmumi, bankas, juridiskie biroji, mācību iestādes, bibliotēkas, valsts un privātuzņēmumi, kā arī privātpersonas. Programmas autorizēti izplatītāji ir SIA “Komerccentrs DATI grupa”.

21.03.2006 Jaunas NAIS WWW iespējas

Sākot ar 21. martu pieejamas vairākas līdz šim nebijušas iespējas NAIS WWW:

1) likumu pantu redakciju sasaiste;

2) likumu sasaiste ar Saeimas likumprojektiem un to anotācijām;

3) lietotāju autorizācijas datu kriptēšana.

Likumu pantu redakciju sasaiste

Ja atvērts aktuālais likuma teksts vai kāda no tā iepriekšējām redakcijām, tad, izmantojot hipersaites piezīmēs aiz pantiem, var atvērt likuma konkrētā panta iepriekšējās redakcijas (pirms attiecīgā grozījuma izdarīšanas).

Redzama abonentiem, kuriem ir pieeja dokumentu iepriekšējām redakcijām (“vēsturei”) vai izmantojot vienreizējas pieejas kodu.

Sasaiste ar Saeimas likumprojektu anotācijām

Likuma teksta lapa satur sadaļu “Saites”, kurā atrodamas hipersaites uz attiecīgo likumprojektu un tā anotāciju Saeimas mājas lapā.

Lietotāju autorizācijas datu kriptēšana

Lai nodrošinātu klientu autorizācijas datu papildus aizsardzību, tie tiek nošifrēti pirms nosūtīšanas uz NAIS WWW serveri.

Jaunās iespējas realizētas, pamatojoties uz mūsu ilggadējo klientu ieteikumiem un lūgumiem. Būsim priecīgi saņemt un realizēt atkal jaunus Jūsu ierosinājumus!